Фестивал „Град и публични пространства”
Пловдив, 17 - 22 септември 2012
Проект: „Ритуали на обичайното”
Куратор: Вера Млечевска


Festival “City and public spaces”
Plovdiv, 17 – 22 September 2012
Project: “Rituals of the habitual”
Curator: Vera Mlechevska„Град и публични пространства“ 2012 е продължение на осемгодишната програма за проекти в градска среда, която се реализира в рамките на организираната от Фондация Отворени Изкуства „Нощ на музеите и галериите – Пловдив“. През 2012 година фестивалът „Град и публични пространства“ ще се проведе между 17 - 22 септември с курирана програма от Вера Млечевска под надслов „Ритуали на обичайното“.
Програмата ще представи над 10 проекта на автори от Чехия, Израел, САЩ, Испания, Турция и България, както и разговори и дискусии с творци и културни експерти. Събитията ще се проведат в алтернативни пространства, емблематични за Пловдив исторически и археологически локации, обществени и частни пространства.
Проектът разглежда ритуалите и навиците като възможни индикатори за дълбоко вкоренени навици в обществото, които са ключ за разбирането на механизмите, движещи масовата психология и възможностите за социална промяна в колективните практики.
Основен партньор на фестивала е Фондация Америка за България, а дебютните проекти са подкрепени от Национален фонд „Култура“.


“City and public spaces” 2012 is a continuation of the eight-year long programme for city environment projects organized by Open Arts Foundation as part of the “Night of Museums and Galleries – Plovdiv”. In 2012 the festival “City and public spaces” will take place in September, 17 – 22 with a programme entitled “Rituals of the Habitual” curated by Vera Mlechevska.
The programme will present 10 projects by artists from Czech Republic, Israel, USA, Spain, Turkey and Bulgaria as well as meetings and discussions with artists and cultural experts. The locations for these events will be alternative, historical, archaeological public and private spaces emblematic for the city of Plovdiv.
The project deals with the topic of rituals and habits as indicators for deep-seated practices in society, which is a key to understanding the mechanisms driving the mass psychology and the chances for social change in collective practices.
Концепция

Concept


Проектът „Ритуали на обичайното“ обхваща различни локации в градската среда на Пловдив, като се стреми да преодолява предизвикателствата на обществена визуалната среда и търси непосредствен контакт със зрителите извън традиционните пространства за изкуство. Темата, около която се концентрира изложбата, е ритуалите на обичайното – нещата, които приемаме по подразбиране за допустими, морални или модерни, нормата, която регулираме негласно по силата на консенсуса. Навиците представляват по-голяма част от нашия живот, това са действията, които извършваме всеки ден, почти механично. Те задвижват постоянно повтарящи се модели на поведение, които удоволетворят нуждата за баланс и противостоят на динамиката и промяната, потопени частично в несъзнателното, в рутината и в културната традиция. Подвластни на религиозни ритуали, предразсъдъци, суеверия и различни социални практики, ритуалите на обичайното функционират неразделно и дори въпреки логиката и целесъобразността. Макар и вкоренени от атавистични сили, навиците са силно модифицирани от днешния начин на живот и съществуват в отговор на стремежа на духа да определи себе си по отношение на ограниченията, зададени от икономическите и социални условия.
Публичната среда постоянно ни поставя нови условия и промени, засягащи колективните ни навици по отношение на екологията, икономиката, обитаването на обществени пространства и правилата за сигурност. В мрежата от отношения, които трябва да регламентираме, традиционните нагласи се оказват най-трудните възли за разплитане.
От своя страна, в сферата на комуникацията и на изкуството, визуалните навици налагат филтър на възприятието, удържат неговите граници в способността ни да приемаме новото и да го асимилираме. Навиците кредитират познатото, предвидимото за сметка на новото.
Проектът цели да измести вниманието от възможните проекции за промяна към предрационалните моменти в колективната и личната реалност, онези останки от по-стари начини на колективна организация в съвременни форми, като ключ към необходимостта от стабилност или възможността за промяна на навиците на възприятието. Обект на интерес в изложбата са културните и колективни навици като споделена територия между отделни индивиди в състояние на особен режим на комуникация. Проектът търси ситуациите, в които се пропуква привидната неизбежност на ежедневието, ритуалът мутира в нещо ново, а изборът взема преднина пред навика.“Rituals of the Habitual” is a project that takes in various locations of Plovdiv’s urban environment seeking to overcome the challenges presented by the visual public setting. It is an effort that pursues an immediate contact with audiences outside the traditional art spaces.
The centre of the exhibition are the rituals of the habitual: the default choices that we take as acceptable, moral or modern, and the norm, set by consensus, we tend to abide by. Habits take up the greater portion of our lives; they are the near-mechanical actions we perform every day. Partially immersed in the unconscious, in routine and in cultural tradition, habits move constantly, repeating models of behaviour that satisfy the need for balance; they fight off dynamics and change. Subject to religious rites, prejudice, superstitions and various social practices, the rituals of the habitual function inseparably, they go as far as confounding both logic and expediency. Although rooted in atavistic forces, our habits are heavily modified by the modern way of life and exist as a response to the striving of the spirit to define itself against economically and socially set limitations.
The public environment constantly challenges us with new conditions and changes. These affect our collective habits about ecology, economy, life in public spaces and the rules of security. In the mesh of relationships we need to regulate, the traditional attitudes turn out to be the most difficult to untangle.
On their part, in the realms of communication and art, the visual habits impose a filter of perception and hold down its boundaries in our capacity to welcome the new and then to adopt it. Habits credit the familiar and the predictable in favour of the novel.
This project aims at shifting the attention from the potential projections of change to the pre-rational moments in the collective and personal realities; those remnants of older forms of collective organisation into contemporary forms as a key towards the necessity for stability or the possibility or the opportunity for a change of the habits of perception. The subject of interest in the exhibition are the cultural and collective habits as they live in the form of a shared territory between individuals operating in a special regime of communication. The project seeks situations in which the seeming inevitability of the everyday cracks open, ritual morphs into something new, and choice takes precedence to habit.Kуратор
Curator
Вера Млечевска е куратор и критик, завършила е Национална художествена академия в София и университета Констфак в Стокхолм. Член на фондация „Изкуство – дела и документи”, отговорна за резидентната програма на фондaцията и редактор на интернет изданието за култура – Блистер. Била е куратор на серия от изложби, които разглеждат взаимодействието между изкуство и общество, сред които “Трансгресии” в галерия “Credo Bonum”, “Краят и отвъд” в Баня Старинна - Пловдив, “Handle with care” в Уникредит Студио Милано.
Vera Mlechevska is a freelance critic and curator based in Sofia, Bulgaria. She graduated in Art History in the National Academy of Art in Sofia and Konstfack University, Stockholm. She is co-founder of Art Affairs and Documents foundation and co-editor of Blistermagazine.com –independent platform for contemporary arts and critique. In her practice as a critic she has contributed to various periodicals and curated exhibition examine for the interaction of art and society such as Transgeressions at Credo Bonum gallery, The End and Beyond at CCA Ancient Bath, Plovdiv and Handle with care at Unicredit Studio – Milan.ОРГАНИЗАТОР / ORGANIZER

Open Arts FoundationСЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА / SUPPORTED BY

ПАРТНЬОРИ / PARTNERS


МЕДИЙНИ ПАРТНЬОРИ / MEDIA PARTNERS