СТАНОВИЩЕ

От Фондация Отворени Изкуства

Във връзка с обществено обсъждане на 3 Юни 2011 от 17 часа в сградата на ОбС Пловдив за изменение на ПУП-ПРЗ на част от кв.296-нов по плана на ЦГЧ, а именно: смяна предназначението и ново застрояване, както и привеждане в съответствие с действаща кадастрална карта, като УПИ VІІІ-867 – Кино, кв.296-нов по плана на ЦГЧ, Пловдив, става УПИ VІІІ-521, 1456, 4-етажен гараж, обществено обслужване, кв.296-нов по плана на ЦГЧ, Пловдив (КИНО „КОСМОС”).

В един общ социален аспект в казуса Кино Космос/Комсомол, според Фондация Отверени Изкуства, най-важно е осмислянето на ролята на киното. Не случайно споменаваме “осмисляне”, защото именно това е пречка за пре-конструирането на икономически, социален, културен, урбанистичен, комуникационен модел както в случая, така и след Прехода 1989 година и оказването в ситуация на без-образност. Казусът Кино Космос/Комсомол е шанс за дебат, за оглеждането в мислите и нагласите на едно широко като гама и засегнатост от проблема гражданско общество, синхронизиране и изграждане на публично-частно пъртньорство.

Като естествена последица на това осъзнаване за нас са поредица от действия:

  • Връщане на статута на публична собственост.
  • Съставяне на модел за управление на сградата, културно функциониране и програма за близките 10 години. На конкурсен принцип.
  • Реконструкция спрямо одобрения модел за управление от т. 2 със запазването на архитектурата по плана на арх. Шинков с евентуално добавяне на някои функции на сградата, обслужващи по-доброто функциониране на предложената културна програма.
    Фондация Отворени Изкуства на базата на своя опит и личен ангажимент към културната визия за бъдещето на Пловдив е готова да поеме предоставен и ангажимент за участие във всеки един от етапите на предложената структура. Като гарант за готовността за работа, която ще се позволи да даде Фондация Отворени Изкуства за Кино Космос, е неформалната насока за бъдещето на киното като културен модел.

Тази визия е за мултифункционална сграда със запазена основа амфитеатрална зала и приспособяванато и за различни като формат прожекции, концерти, конференции, проектиране на пространство за кафене, ресторант, книжарница, медийна лаборатирия и част за гости резиденти. Преустройството е добре да бъде реализирано от млади архитекти в екип с арх. Шинков. Управлението – делигирано от Общината на три културни организации. Насочеността на програмата да е предимно за млада аудитория, включитело обучителни курсове и семинари. Мястото и функцията на сградата сред другите на ул. Гладстон според визията на Шинков за улица на културата, е смислена и реализуема. Идейно мястото на Космос в този ансамбъл за нас е културна младежка алтернатива на Профсъюзния дом. Чисто илюстративно – подобно на успешната концепция и визията, реализирана в организиранието от нас фестивали за улица Отец Паисисй спрямо Главната улица в Пловдив.

Кои сме ние: Фондация “Отворени Изкуства” е учредена от Катрин и Веселина Сариеви през 2007 година в Пловдив като юридическо лице за осъществяване на общественополезна дейност, създадено съгласно Закона за юридическите лица с не-стопанска цел. Мисията на Фондация “Отворени Изкуства” e да работи за осмисляне, активизиране и комуникиране на града със средствата на изкуството, създаване и развитие на нови аудитории. Преди да бъде отделена в самостоятелна юридическа форма и регистрирана като фондация “Отворени Изкуства” между 2005 и 2007 година концепцията “отворени изкуства” беше програма за некомерсиална културна политика в дейността на Галерия Сариев. Под тази концепция беше иницииран и реализиран най-мащабния ежегоден проект на фондацията, емблематичен за Пловдив и България – Нощ на музеите и галериите – Пловдив през 2005 година, чието седмо издание предстои през 2011 година. През март 2010 година Фондация “Отворени Изкуства” започна изграждането на своя организационна структура, постоянен екип и офис в Пловдив и разгърна културната си програма с Фестивал Улица Отец Паисисй, Образователен курс – Въведение в Съвременното изкуство, Месечен информационен бюленин, Програма – проекти в публични пространства и отделни културни събития. Проектите си Фондация Отворени Изкуства осъществява чрез набиране на благотворителни активи, получаване на дарения от отделни граждани, търговски дружества, общински и държавни учреждения и фондове и чрез привличането на партньори. Аудиторията, с която работи Фондацията варира за отделните събития от 40 000 души за последното издание на Нощ на музеите и галериите 2010, до 5000 човека за фестивал Улица Отец Паисисй Пловдив.

Дата: юни, 2011

С уважение,

Веселина Сариева, Катрин Сариева

Фондация Отворени Изкуства