ПРОЕКТ 0 на Кирил Кузманов

Проект 0 на Кирил Кузманов, стартира в рамките на Проект 01 с автори Кирил Кузманов и Светослав Мичев, куратор Владия Михайлова като част от Фон: млади автори 2010 на Галерия Сариев и Фондация Отворени Изкуства.

Проект 0 предвижда изграждането на двойна огледална стена, която да пресече перпендикулярно ул. „Златарска” в пловдивския квартал Капана. 0 следва плътно релефа на фасадите на сградите от двете страни на улицата, като всяка една от страните на 0 е съставена от 25 фрагмента – 12 броя с размери 204×102 см. и 13 броя с вариращи размери, общо 50 фрагмента. Фрагментите притежават сериен номер, както и една петдесета от всички компоненти, които изграждат 0.
Всеки един от петдесетте фрагмента ще бъде изработен след като се заяви от човек, който желае да бъде част от 0, без стойността за заявката да има каквато и да било добавена стойност.

Процесът на реализация на Проект 0 е свързан с изграждането на идейна платформа за генериране на съдържания и диалог. Нейната цел е да разшири кръга на възможните теми и проблеми като включи всички участници в проекта – партньори, групи и хора заявили фрагменти, жителите на ул. „Златарска” в кв. Капана, хора заинтересовани от проекта, коментари на социолози, културолози, изкуствоведи, архитекти и др. Развитието на платформата следва процеса на заявяване на фрагменти от огледалото и същевременно създава критическа и публична среда за реализацията на Проект 0.
По този начин „пътят” на Проект 0 до май 2013 ще бъде проследен документално и едновременно с това представен като процес на случване на един проект в публично пространство, което предполага стратегии на представяне, мотивация, интереси и възприятия на широк кръг хора и институции.

КОНЦЕПЦИЯ

0 е идея за проект реализиран от самото пространство и хората, които го обитават.
0 е въображаем утопичен филтър за преминаващи образи, понятия и значения.
0 има за цел да ре-активира публичното въображение за мястото посредством изследване и коментиране не-натрапчиво на градското пространство, стереотипите на живеене, обитаване и доколко те правят един квартал видим или невидим.
0 е „не-обектен”, „нематериален” филтър, съставен от фрагменти без остатък.
Кирил Кузманов

Работата 0 на Кирил Кузманов започва като проект (Проект 0) стартирал в рамките на Проект 01 с автори Кирил Кузманов и Светослав Мичев, куратор Владия Михайлова като част от Фон: млади автори 2010 на Галерия Сариев и Фондация Отворени Изкуства. за създаване на произведение, което да функционира подобно на филтър в определено пространство. Да бъде гранична точка в него, която без да го променя да привнася нови съдържания, без да създава да поражда смисъл, без да налага определена визия да предизвиква реакция. Проектът предвижда изграждането на двойна огледална стена, която да пресича перпендикулярно улица „Златарска” в пловдивския квартал Капана. Стената е с височината на сградите и от двете си страни следва плътно релефа на техните фасади. Тя се състои от 50 фрагмента, всеки един от които ще принадлежи на някой друг, а не на автора, в момента на реализиране на произведението. По този начин авторството и притежанието на работата ще бъдат разделени. 0 е точката на завършване на проекта и реализация на творбата, след което следва нов етап на демонтаж, при който работата ще се декомпозира в отделните фрагменти.

Проектът стартира в рамките на Проект 01 с художници Светослав Мичев и Кирил Кузманов, който се занимаваше с проблема за образа и символичното означаване и рамка/рамки на репрезентация на определено място, в случая на пловдивския квартал Капана. Проект 0 работи в тази посока, експериментирайки с това, как е възможно да се произведе образ без да се създава образ. Огледалото е едновременно образ и обект. В случая двойната огледална стена е проект за създаване на творба, която изхожда от представата за скулптура като я разширява, правейки я неделима от конкретна архитектурна и урбанистична среда. Тя е ненадейна граница, пропукване, нарушаващо ритъма, времето, физическите и социални измерения на конкретното пространство. Същевременно с това посред визуалния шум, с който все повече свикваме, 0 е точка на покой, в която образът едновременно присъства и отсъства.

Самата идея за Проект 0 и неговото визуално представяне в рамките на изложба в Галерия Сариев (link към частта от галерия, свързана с изложбата) вече положи невидимата, все още въображаема граница на огледалото като активира представа и очакване за това, което ще се случи. Изложбата откри хоризонта на предстоящото събитие – неговата кулминацията при реализиране на работата 0. В настоящия момент, след края на представянето в Галерия Сариев, проектът е свързан преди всичко с желанието за осъществяване на това събитие и участието в него чрез заявяването на фрагмент. Неговото изпълнение зависи от преотстъпването на притежанието на всичките 50 фрагмента, от които е съставена огледалната стена, в определен срок – до месец май 2013 г. По този начин Проект 0 се основава на участието, без да е проект, който адресира определена група или общност. Кръгът от хора, които ще се включат в проекта, е „случаен”. Той е кръг за конкретния проект и конкретното място, което допълнително подчертава характера на събитие при реализирането на творбата. Процесът на преотстъпване на фрагментите е същевременно и процес на акумулиране на съдържания, за това какво е 0, как се разбира 0 и какви са мотивите за включване и подкрепа на проекта?

Етапът, който непосредствено предстои, свързан със заявяването на фрагменти, е до голяма степен експеримент с мотивацията и желанието за участие в конкретната художествена идея. Той има непосредствено отношение към начина, по който днес художникът комуникира в публичното пространство. Средата, в която това се случва – България, е в криза на комуникацията. Представата за това, какво е мястото на художника е размита, било то в негласното разбиране, че изкуството трябва да забавлява или в наследената представа за това, че то е свързано преди всичко с произвеждането на „естетическо” наслаждение. Проект 0 превръща зрителя в участник, активирайки неговото желание за случване на конкретно събитие като по този начин преосмисля взаимоотношенията между автор, творба и зрител. Предварителното заявяване на фрагменти използва донякъде логиката на колекционирането, фокусирайки се обаче върху „привлекателността” на идеята и желанието за участие повече, отколкото върху самото притежание на обекта.

Проектът се адресира към специфична представа за публичната роля на художника като самостоятелна фигура, излъчваща различни погледи върху реалността. В конкретната ситуация в България сам по себе си този жест е критически, той се стреми да ре-активира, освен всичко друго и символния капитал, инвестиран във фигурата на художника, който днес в страната е не само политически, но и културен маргинал.
текст: Владия Михайлова

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Реализацията на Проект 0 е свързана с процес на преотстъпване от страна на автора на притежанието на всеки един от петдесетте фрагмента, от които 24 броя с размери 204х102 см. и 26 броя с вариращи размери. По този начин в момента на реализация на работата авторството и притежанието върху нея ще бъдат разделени.
Идеята се осъществява посредством заявяването на конкретни фрагменти на карта-легенда (линк към легендата), която показва индивидуалния им номер.
Стойността на един фрагмент се определя от материалите, времето и труда, необходими за изработка на 0, без добавена стойност.

Желаещите да заявят фрагмент могат да направят това чрез дарение във Фондация Отворени Изкуства. Фрагмент с размери 204х102 см е на стойност 362.25 лв., а фрагмент с индивидуални размери – 409,50 лв.

При осъществяване на дарението авторът издава удостоверение за притежание на конкретен фрагмент, като същевременно заявителят сключва договор за дарение с Фондация Отворени Изкуства.

Фрагментите от огледалото се получават след реализиране на Проект 0 в квартал Капана или парите от дарението се връщат обратно в случай, че до месец май 2013 не се заявят всичките 50 фрагмента.

ДОГОВОР ЗА ДАРЕНИЕ

Днес, ………………… година, в град Пловдив, между:

1…………………………………………………………………..

наричан за краткост по-долу „ДАРИТЕЛ”, от една страна,

и

2. ФОНДАЦИЯ „ОТВОРЕНИ ИЗКУСТВА”,

вписана в Регистъра за юридическите лица с нестопанска цел по ф.д. № 4582/2006 г. на Пловдивски окръжен съд, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Отец Паисий” № 5, БУЛСТАТ: 160082202, представлявана и управлявана от Веселина Веселинова Сариева, наричана по-долу „ДАРЕН”, от друга страна,

се сключи настоящият договор за следното:

Чл. 1. ДАРИТЕЛЯТ надарява ДАРЕНИЯ като му предоставя сумата от ………… лв. (словом: …………………… лева) с цел участие в реализацията на Проект 0 на Кирил Кузманов, чрез заявяването на фрагмент от планираното за построяване двойно огледало на ул. „Златарска”,  между ул. „Христо Дюкмекчиев” и ул „Георги Бенковски” в квартал Капана, Пловдив.

Чл. 2. ДАРЕНИЯТ приема с благодарност направеното дарение и се задължава да спази дарителската воля и да използва дарените средства целево за производството на Проект 0 на Кирил Кузманов, който включва:

Построяване на двойно огледало с височината на сградите от двете срещуположни страни на ул. „Златарска”, между ул. „Христо Дюкмекчиев” и ул „Георги Бенковски” в квартал „Капана”, Пловдив. По план огледалото пресича перпендикулярно улицата, а контурът му от двете странични страни следва релефа на фасадите на сградите. Проектът на Кирил Кузманов се счита за осъществен при построяване на огледалото и изложбен период от 5 до 15 дни в публичното пространство на квартал Капана.

Чл. 3.  ДАРЕНИЕТО ще бъде изплатено в полза на ДАРЕНИЯ, по специално открита за Проект 0 банкова сметка в BGN при „Първа инвестиционна банка” АД, ———

Чл. 4. Така направеното ДАРЕНИЕ цели да бъде използвано само и единствено за осъществяване на Проект 0. Срокът за събиране на пълната сума, необходима за реализацията на проекта, което е свързано със заявяването на 50 фрагмента от планираното двойно огледало, е до месец април 2013 г. След изтичането на този срок при липса на пълния брой заявки за 50 фрагмента Проект 0 се счита за неосъществен и пълната сума на дарението ще бъде възстановена на ДАРИТЕЛЯ по неговата банкова сметка до 31.05.2013 г.

Чл. 5. В знак на благодарност при реализиране на Проект 0 и демонтиране на двойното огледало ДАРЕНИЯТ посредничи на ДАРИТЕЛЯ, който получава от автора на Проект 0 Кирил Кузманов предварително заявения от ДАРИТЕЛЯ фрагмент от построеното огледало, който носи непредвидимите белези от времето на изложбения период на работата в публичното пространство на квартал Капана, Пловдив.

Чл. 6. Проект 0 има експериментален характер и е проект в развитие. Авторът и Фондация Отворени Изкуства поемат отговорност за целевото събиране и използване на даренията във връзка с Проект 0, описан в настоящия договор. Те не носят отговорност при събития от непредвидим характер като природни катаклизми или други форсмажорни обстоятелства.

Чл.7. ДАРИТЕЛЯТ сам организира транспорта на дарения му фрагмент след демонтажа.

Чл. 8. Неразделна част от този договор за дарение е УДОСТОВЕРЕНИЕ за притежание на фрагмент от огледалото, което урежда взаимоотношенията между ДАРИТЕЛЯТ и авторът на Проект 0 Кирил Кузманов, както и дава подробна информация за Проект 0.

Неразделна част от този договор е калкулация на стойността на проекта и скица на същия – Приложение № 1.

Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

ДАРИТЕЛ:                                                                             ДАРЕН:

(………………….. – Управител)                      (Веселина Сариева, Управител на Фондация Отворени Изкуства)

У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е

за притежание на фрагмент

…………………………………………………………………………………………………..

(трите имена)

притежава фрагмент # …………… от 0 на Кирил Кузманов

0 е проект на Кирил Кузманов, който се състои в построяването на двойна огледална стена на ул. „Златарска” в квартал „Капана”, Пловдив. Работата пресича перпендикулярно улицата и е с височината на сградите. Нейният  контур следва релефа на фасадите на постройките от двете страни на улицата.

Съществен елемент от 0 на Кирил Кузманов е идеята за разделяне на авторството от притежанието на творбата в момента на реализиране на произведението. Огледалото е съставено от 50 фрагмента, притежанието на всеки един от които е отстъпено от автора преди построяването на работата в градска среда.

Настоящето удостоверение е документ между автора на Проект 0 – Кирил Кузманов и заявителят на фрагмент от 0.

Фрагментът се получава от притежателя след осъществяване на 0 и изложбения период в квартал Капана, непосредствено след демонтажа на творбата.

Дата:                                                                                              Автор:

………………………………..

Кирил Кузманов

0 е проект на Кирил Кузманов, част от Проект 01, Фон: млади автори 2010 на Галерия Сариев с автори Кирил Кузманов и Светослав Мичев, куратор Владия Михайлова

Блог на Проект 0
www.0otkireto.blogspot.com

Галерия Сариев
www.sariev-gallery.com