Икономически ефекти от културните фестивали. Пилотно изследване и резултати - Нощ на музеите и галериите - Пловдив 2015

По време на Нощ на музеите и галериите - Пловдив 2015 Фондация Бауерзакс и Индъстри Уоч Груп, в партньорство с Катедра „Приложна и институционална социология” към ПУ „Паисий Хилендарски” и екипа на Фондация „Отворени изкуства” проведоха изследване за икономическите ефекти от услуги, които нямат стопански характер, като лабораторен казус бе взет фестивалът Нощ на музеите и галериите. 

Такъв тип изследване не бе правено досега в страната, като процеса по проучване, избор на методология и въпроси, работа на терен и обработка бе между август и ноември, 2015 г. Този проект е иницииран като приложнонаучен опит за разработване на методология, като няма възложител и финансираща организация. Цялата отговорност за резултатите от изследването носят Индъстри Уоч Груп ООД и Фондация „Бауерзакс“.

КАКВА Е ЦЕЛТА?

Целта на това усилие е да създаде приложна методология и да изгради капацитет от консултанти и широка коалиция от партньори за текущо изследване на икономическите ефекти от услуги, които нямат стопански характер.

ЗА КОГО Е ЦЕННА МОЕТОДОЛОГИЯТА?

Методологията е ценна за широк кръг от потребители, включително културни оператори, грантополучатели, донори - публичен и частен сектор, медии и активни граждани.

ОСНОВНИ МЕТОДИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО

Проведохме 958 анкети на терен с помощта на 40 доброволци. Използвахме три допълващи се метода за оценка на ползите и стопанските ефекти

РЕЗУЛТАТИ

Демографски и социални характеристики

Събитията в рамките на фестивала Нощ/Пловдив 2015 са посетени от 31 000 души, а общият брой посещения на Нощ/Пловдив 2015 е около 42 000.
Живущите в гр. Пловдив съставляват най-голям дял от общия брой посетители със 79% или 24 500 души.
Най-голям е делът на посетителите във възрастова група 18-25 години с 32.4%
Най-голям е делът на притежаващите висше образование с 49.7%
Пловдив 2015 са посетили фестивала два или повече от два пъти през изминалите години.

Анализ на ползите и разходите

Средната сума похарчена на човек за целия фестивал е в размер на 30 лв. Пределният приход е в размер на 783 000 лв. Резултатите от анализа на ползите и разходите сочат, че за всеки инвестиран лев в провеждането на Нощ/Пловдив 2015, приходите за икономиката са в размер на 4 лв.

Метод на пътните разходи

Общите пътни разходи са в размер на 86 000 лв., като 51% от тях са в резултат на посещения, осъществени от Област София.

Метод на условното остойностяване

На база на оптимистичния сценарий, получен с измерване на заявените предпочитания на посетителите на Нощ/Пловдив 2015, бе изчислена „склонност да се плати” в размер на 589 000 лв.

Нощ на музеите и галериите - Пловдив

Фестивалът вече 11 години успява да постави на една карта държавни, регионални, частни и неправителствени структури с различен механизъм на функциониране и с различна степен на разпознаваемост. Цялата история на Нощ/Пловдив, принципите залегнали в организирането на събитието, приспособимостта през годините, са фактори, които правят фестивала подходящ лабораторен казус за интердисциплинарно изследване като настоящото.

Пълната версия на доклада може да намерите на: bauersax.org/culture

Резултатите от изследването бяха представени на две специални събития в Пловдив и София. В Пловдив домакини бяха Фондация Бауерзакс, като аудиторията бе съставена основно от културни оператори и професионалсти, дългогодишни участници във фестивала Нощ на музеите и галериите - Пловдив.


Събитието в София бе с подкрепата на ОФ „Пловдив 2019”  и с любезното домакинство на Гьоте Институт София. Сред аудиторията бяха журналисти, културни оператори, активни граждани, директори на културни институти и организации. Повече за представянето вижте ТУК.


Изследването на икономическите ефекти от фестивала Нощ/Пловдив 2015 бе осъществено от интердисциплинарен екип, който включва експерти на иницииращите организации Фондация Бауерзакс и Индъстри Уоч Груп ООД, както и на партниращите в това изследване - Катедра „Приложна и институционална социология” към Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, Фондация „Отворени Изкуства“ и независим консултант. Този проект е иницииран като приложно-научен опит за разработване на методология, като няма възложител и финансираща организация. Цялата отговорност за резултатите от изследването носят Индъстри Уоч Груп ООД и Фондация „Бауерзакс“.