Проект 01

„Проект 01“ е иницииран през 2010 г. като част от формата ФОН: Млади автори на галерия „Сариев”. Тогава галерията започва да работи с млади куратори, които да предлагат художници за участие, както и да разширява кръга от пространства, в които се реализират проектите.

През 2010 г. галерията в сътрудничество с фондация „Отворени изкуства“ кани младата кураторка Владия Михайлова. Проектът е резултат на съвместната ѝ дейност с авторите Кирил Кузманов и Светослав Мичев, чиито произведения, включени в рамките на проекта, са художествени намеси в пространство- то на квартал „Капана” в Пловдив. Изборът на публичното пространство заявява интереса на галерия „Сари- ев” и фондация „Отворени изкуства“ към този квартал, като участва в политиката на фондацията за осмисляне и обговаряне на градското пространство чрез артистични практики.

„Проект 01“ превръща квартал „Капана” в своя тема. На идейно ниво той се занимава с въпроса за липсата на единен образ на квартала, като си поставя задача- та да осмисли, от една страна, възможни полета, в кои- то този образ се появява, и от друга, връзката между образ и конкретно градско пространство. Работите на двамата автори, включени в проекта, са свързани не толкова с изграждането на определени обекти/произведения, колкото с идеята за създаване на концептуална рамка. Те се отнасят към проблемите за статута на автора и произведението, както и работата с конкретно пространство, които се поставят от концептуалното изкуство, изкуството в публично пространство и осмислянето на връзките между художествената творба и конкретната урбанистична и архитектурна среда.

Проектът стартира като художествена намеса в пространството на квартал „Капана” и изложба в галерия „Сариев”.

Владия Михайлова за авторите: Работите на двама- та автори поставят проблема за мястото в социален, културен и философски смисъл, като очертават грани- ци в пространството на квартал „Капана”.

Светослав Мичев (1) провежда анкета, състояща се от един-единствен въпрос: „Какво е Капана?” на четири места, които са преходни между квартала и околните части на града. Той селектира част от отговорите в последователности от думи, всяка една от които завършва с „е Капана”, и ги поставя на транспаранти именно на местата, където е проведена анкетата. По този начин Светослав Мичев изгражда странна концептуална архитектура на съществуващия образ на „Капана”, като с това цели да реактивира социалното въображение за мястото.

Работата на Кирил Кузманов (0) е свързана с построяването на голямо двойно огледало в една от най-тесните и малки улички на квартала. Огледалото е съставено от отделни фрагменти. Контурът му следва релефа на фасадите на сградите от двете страни на улицата, като я пресича перпендикулярно. Кирил Кузманов е един от малкото млади художници в страната, които осъзнато се занимават с въпроса за статута на произведението и ролята на автора в съвременната система на изкуство. Водеща за него е идеята за създаване на творба, която е нематериална и необектна. Разтоварена от задачата да привнася смисъл и от винаги идеологизираната функция да носи определено послание или значение, в неговата представа творбата функционира по-скоро като филтър в определено пространство. Особен тип медия, чиято рамка клони към възможната нула на значения, символи и идеологии. Проектът за построяването на огледалото в квартал „Капана” е опит именно в тази посока. С цел допълнително да подчертае необичайния статут на произведение на огледалото, което едновременно е и не е скулптура, е и не е архитектура, художникът разделя авторството от притежанието на работата. Всеки един от отделните фрагменти на огледалото трябва да бъде продаден предварително, като по този начин работата няма да принадлежи на автора си в момента на своята реализация. Стойността на фрагментите се определя от стойността на материалите, необходими за изработването на всеки един от тях. Създадена за съвсем конкретно пространство, работата трябва да бъде монтирана и демонтирана без остатък, като в последния си вид се разпадне на съставящите я фрагменти.

Изложбата в галерия „Сариев” представя проекта на Кирил Кузманов и поставя началото на реалния процес за набиране на заявки за фрагменти от огледалото.

(части от текст на Владия Михайлова за вестник към проекта, 2010 г.)

Svetoslav Michev

Location: Kapana quarter, Plovdiv

Svetoslav Michev

Location: Kapana quarter, Plovdiv

Svetoslav Michev

Location: Kapana quarter, Plovdiv

Svetoslav Michev

Location: Kapana quarter, Plovdiv